Skip to content

OPINIONS

Idąc na Akademię nie byłam przekonana czy to coś dla mnie. Moje zdanie zmieniło się po pierwszym module i wzrastało z każdym kolejnym – nie mogłam podjąć lepszej decyzji. Ogrom wiedzy jaki przekazała nam Paula, sposoby na pracę z energią oraz miłość jaką wkłada w swoją pracę sprawiły, że zmieniło się moje życie. Każdy moduł był wyzwaniem w przełamywaniu swoich barier, praca nad wyjściem ze strefy komfortu a zarazem radość z rozwoju. Poznanie sposobów jak można pomóc drugiej osobie. Nie da się opisać tego słowami. Jedynym sposobem jest przeżycie tego doświadczenia samemu – polecam z całego serca.

MAGDA

Ps. Dziękuję, że pomogłaś nauczyć mi się płakać 💙

ENG

When I came to the Academy, I wasn’t sure if it was something for me. My opinion changed after the first module and grew with every module – I couldn’t have made a better decision. The huge amount of knowledge Paula gave us, the ways to work with energy and the love she puts into her work made my life change. Each module was a challenge in breaking down my barriers, working on getting out of my comfort zone and at the same time a joy of development. Learning how you can help the other person. There is no way to describe it in words. The only way is to live this experience yourself – I recommend it with all my heart.

MAGDA

Ps. Thank you for helping me learn to cry 💙

Akademia Uzdrawiania to najlepsze, co mogło mnie spotkać na ścieżce rozwoju. Dla mnie była to nie tylko możliwość nauki nowych umiejętności, ale i proces dojrzewania na wielu płaszczyznach oraz okres wzrostu. Mam poczucie, że w końcu stanęłam na właściwej drodze życia i połączyłam się ze swoim wnętrzem, potencjałem i umiejętnościami. Podczas Akademii spotkałam wspaniałe osoby – swoją duchową rodzinę – to dało mi poczucie wspólnoty. Czekam na to co spotka mnie na dalszej drodze wzrastania i jestem gotowa, by nieść pomoc innym. Paulina to najlepsza przewodniczka do podróży w nieznane!

AGATA

ENG

The Healing Academy is the best thing that could have happened to me on my path of development. For me it was not only an opportunity to learn new skills, but also a process of maturation on many levels and a period of growth. I feel that I have finally stepped on the right path in life and connected with my inner self, potential and abilities. During the Academy I met wonderful people – my spiritual family – it gave me a sense of community. I look forward to what I will meet on my further path of growth and I am ready to help others. Paulina is the best guide for my journey into the unknown!

AGATA

Trudno mi opisać to co wydarzyło się na Healing Academy! To po prostu było niesamowite! Czuję ogromną wdzięczność. Cudowne doświadczenie transcendentalne. Polecam z całego serca przebudzenia w sobie uzdrawiających mocy 💙

MAGIC

ENG

I can hardly describe what happened at the Healing Academy! It was simply amazing! I feel enormous gratitude. A wonderful transcendental experience. I recommend with all my heart to awaken the healing powers within 💙

MAGIC

Paula, zawołałaś nas wszystkie do siebie, żebyśmy pod Twoim przewodnictwem mogły bezpiecznie otwierać serca, zapuszczać korzenie, unosić się wysoko i łagodnie opadać. Dziękuję za ten kobieco-siostrzany krąg, który daje wsparcie w chwilach zwątpienia, podporę gdy brakuje sił, inspirację, radość i miłość, gdy wokół niepokojąca cisza. Dzięki Tobie i Akademii ruszyła przemiana, której nic już nie zatrzyma. Uwierzyłam w siebie i w to, że cuda dzieją się na co dzień. Dziękuję za rozbudzenie ognia. Dziękuję za Twoje przewodnictwo. Dziękuję za odkrywanie tajemnicy.

MAŁGOSIA G.

ENG

Paula, you called us all to yourself, so that under your guidance we could safely open our hearts, put down roots, rise high and fall gently. Thank you for this female-focused circle, which gives support in moments of doubt, encouragement when we lack strength, inspiration, joy and love when there is a disturbing silence around. Thanks to you and the Academy, I started a transformation that nothing can stop now. I believed in myself and in the fact that miracles happen every day. Thank you for rekindling the fire. Thank you for your guidance. Thank you for revealing the mystery.

MAŁGOSIA G.

Z całego serca jestem wdzięczna Paulinie za Akademię Uzdrawiania. Trudno opisać słowami cały proces, ale ilość pracy, niesamowitej wiedzy Pauliny jak i jej doskonałej umiejętności wyczucia każdej z nas sprawiło, że możemy wzrastać. Czuję, że dzięki Akademii jestem bardziej świadomym człowiekiem, czuję że jestem na dobrej drodze ku mojemu celowi. Również dzięki Akademii poznałam wspaniałe osoby, które tylko wznoszą. Akademia jest kompasem, pomaga obrać życiowy kierunek i uczy „walki” i nie poddawania się, jeżeli na naszej drodze pojawią się przeszkody. Daje niesamowitą siłę!

ADRIANA

ENG

I am wholeheartedly grateful to Paulina for the Healing Academy. It’s hard to describe in words the whole process, but the amount of work, Paulina’s incredible knowledge as well as her excellent ability to sense each of us has made us grow. I feel that thanks to the Academy I am a more conscious person, I feel that I am on the right path towards my goal. Also thanks to the Academy I have met wonderful people who just keep on rising. The Academy is a compass, it helps us take direction in life and teaches us to “fight” and not give up if there are obstacles in our way. It gives incredible strength!

ADRIANA

Udział w Akademii dał mi narzędzia do pracy energetycznej i uświadomił, przede wszystkim jak ważna jest higiena energetyczna oraz poszerzanie swojej świadomości. Dbanie o siebie. Wychodziłam ze swojej strefy komfortu, żeby w końcu ten komfort znaleźć. Paula, z całego serca, dziękuję.

ANIA Ł.

ENG

Participation in the Academy gave me tools for energy work and made me realise, above all, the importance of energy hygiene and expanding my consciousness. Taking care of myself. I went out of my comfort zone to finally find this comfort. Paula, from the bottom of my heart, thank you.

ANIA Ł.

Kiedy poszukujesz sensu życia, nie wiesz co ze sobą zrobić. Spotykasz swojego NAUCZYCIELA @paulinakulikowska, który pokazuje, odkrywa ścieżkę twojego życia. Odnalazłam siebie. Idąc własną ścieżką rozwoju poszerzam swoją wiedzę w @healinhacademy. To właśnie tu zdobywam nauki i doświadczenie, żeby pomagać innym, którzy zagubili się w życiu lub chcą zmienić życie.
Dziękuję z całego serca za spotkania, warsztaty i Healing Academy.

MAŁGORZATA K.

ENG

When you are searching for the meaning of life, you don’t know what to do with yourself. You meet your TEACHER @paulinakulikowska who shows you and reveals the path of your life. I have found myself. Following my own path of development, I am expanding my knowledge in @healinhacademy. It is here that I gain knowledge and experience to help others who are lost in life or want to change their lives.
Thank you from the bottom of my heart for the meetings, workshops and Healing Academy.

MAŁGORZATA K.

Akademia jest dla mnie darem.
Zapytałam kiedyś Paulę czy nauczy mnie pracy z energią. Myślałam, że będzie to sposób na pomoc moim córkom, by ich życie było łatwiejsze.
I dostałam dar od Pauli „Akademię”. Projekt, który był dla mnie, kolejne tajemnice się odkrywały, nabywałam umiejętności, doświadczenia i wiary.
Ale najważniejsze to to, że zrozumiałam – moim córkom nie musi się łatwiej żyć. Bo nie chodzi o „łatwiej” chodzi o „żyć”. Każdy ma swoją drogę łatwą/niełatwą, życie, ale ważne by nie był sam.
A ja nie jestem sama. Dzięki Akademii mam nową duchową rodzinę. Kobiety, które myślą, czują podobnie, a może inaczej, ale jesteśmy razem z szacunkiem.

Pauluś dziękuję 💙

GRAŻYNA

ENG

The Academy is a gift to me.
I once asked Paula if she would teach me how to work with energy. I thought it would be a way to help my daughters make their lives easier.
And I received a gift from Paula “The Academy”. A project that was for me, more secrets were revealed, I gained skills, experience and faith.
But the most important thing is that I understood – it doesn’t have to be easier for my daughters to live. Because it is not about “easier” it is about “living”. Everyone has their own easy/not easy path, life, but it’s important not to be alone.
And I am not alone. Thanks to the Academy I have a new spiritual family. Women who think, feel the same or maybe differently, but we are together with respect.

Paulie thank you💙

GRAŻYNA

Przystępując do Akademii Uzdrawiania nie miałam zupełnie oczekiwań, wiedziałam tylko, że potrzebuję głębszej zmiany. Zmiany w moim życiu, zmiany postrzegania rzeczywistości. I transformacji wewnętrznej. Przystąpiłam jako osoba w głębokim stresie, wypalona zawodowo, zagubiona i smutna. Podczas naszych spotkań, we wspaniałym kręgu niesamowitych kobiet, czułam jak wstępuje we mnie nowe życie. Trudno opisać słowami co dosłownie się działo podczas naszych zjazdów, ale można to określić jako otwieranie i dotykanie światów pomiędzy, uciszanie umysłu i dopuszczanie głosu serca. Zmiany jakie się działy w moim życiu, we mnie i świecie zewnętrznym szły naturalnie. Wyjście z toksycznej pracy, poprawa relacji w związku, uzdrowienie swojego wnętrza, to tylko część „magii”, która się zadziała. Na poziomie fizycznym nastąpiła większa uwaga co do swojego ciała, odżywiania, higieny energetycznej. Na poziomie serca większa empatia i wrażliwość do siebie i do świata. Wspaniałe jest to, iż z zupełnie obcych kobiet stałyśmy się siostrami, przyjaciółkami, na które zawsze można liczyć. Poza warsztatem pojawiły się nowe znajomości, ludzie którzy wspierają mój rozwój. Odeszły toksyczne znajomości i zaprosiłam pewność, że zawsze wszechświat mnie wspiera. Paulina nasza Szamanka zaskakuje ogromem przekazywanej wiedzy, otwartością serca i niesamowitymi zdolnościami. Podsumowując: każda kobieta w tych czasach zasługuje, aby być częścią tego kręgu, aby żyć lepiej dla siebie i innych. Namaste.

MAGDA B.

ENG

When I joined the Healing Academy I had absolutely no expectations, I just knew that I needed a deeper change. A change in my life, a change of perception of reality. And inner transformation. I joined as a person under deep stress, professionally burned out, lost and sad. During our meetings, in a wonderful circle of amazing women, I felt a new life coming into me. It is difficult to describe in words what literally happened during our meetings, but it can be described as opening and touching the worlds in between, quieting the mind and allowing the voice of the heart. The changes that were happening in my life, in me and in the outside world were happening naturally. Getting out of a toxic job, improving relationships in a relationship, healing my inner self were just some of the ‘magic’ that worked. On a physical level there has been greater attention to my body, nutrition, energy hygiene. On a heart level, more empathy and sensitivity to oneself and the world. The great thing is that we have gone from being complete strangers to sisters, friends who can always be counted on. Apart from the workshop, new acquaintances have appeared, people who support my development. Toxic acquaintances left and I invited the certainty that the universe always supports me. Paulina, our Shaman, surprises us with the vastness of the knowledge she imparts, the openness of her heart and her amazing abilities. To sum up: every woman in these times deserves to be part of this circle to live better for herself and others. Namaste.

MAGDA B.

Akademia wniosła do mojego życia nową jakość, nowe grono wspaniałych osób i otworzyła na przyjmowanie tego co dobre w życiu i umożliwiła rezygnację z tego co nie służy. Moment w moim życiu, w którym natknęłam się na możliwość wzięcia udziału w projekcie był dla mnie krytyczny i pozbawiony nadziei. Jestem niezmiernie wdzięczna za zmianę jaka nastąpiła we mnie, która wpłynęła całościowo na mnie oraz otaczającą przestrzeń. Wiem, że proces, w którym jestem będzie nadal trwać i rozwijać mnie w miłości i szacunku do siebie i innych. Dziękuję Paulino za Twoją wiedzę, którą dzieliłaś się z otwartym sercem, za to że stworzyłaś przestrzeń dla nas wszystkich. Dzięki Tobie jestem na swojej drodze, w zgodzie ze sobą. Takich przewodników jak Ty potrzebuje ten świat, dziękuję Ci za Twój dar i błogosławieństwa wszechświata, które spłynęły na mnie. Dziś jestem w równowadze, harmonii.

KAROLINA

ENG

The Academy brought a new quality to my life, a new group of wonderful people and opened me up to accepting what is good in life and enabled me to let go of what does not serve. The moment in my life when I stumbled upon the opportunity to take part in the project was critical and hopeless for me. I am extremely grateful for the change that has taken place in me, which has affected me and the space around me holistically. I know that the process I am in will continue and grow me in love and respect for myself and others. Thank you Pauline for your knowledge that you shared with an open heart, for creating a space for us all. Thanks to you I am on my path, in harmony with myself. This world needs guides like you, thank you for your gift and the blessings of the universe that have come down to me. Today I am in balance, harmony.

KAROLINA

Moje wrażenia po ukończeniu Akademii są niesamowite. Każdy z modułów dopełniał kolejny. Każdy zjazd był zauważalnie bardziej transformujący. Przestrzeń, którą utworzyła Paulina była wspaniała. Łączyłyśmy się ze sobą, z tym co niewidzialne, z tym co widzialne. Wymieniałyśmy się na wielu płaszczyznach. Dzięki przekazywanej wiedzy mogłyśmy ugruntować energię i potencjały z którymi pracowałyśmy. Paulina pokazała nam uważność, wrażliwość i szczerość. Była przy nas grupowo jak i indywidualnie. Dziękuję za wspólny czas, który scalił nas z samą sobą i sobą nawzajem. Dziękuję Ci, że jesteś i tworzysz tę twórczą przestrzeń dla każdego kto poszykuje.

BASIA

ENG

My impressions after completing the Academy are amazing. Each module complemented the next. Each convention was noticeably more transformative. The space that Paulina created was wonderful. We connected with each other, with the invisible, with the visible. We exchanged on many levels. Thanks to the knowledge she gave us, we were able to consolidate the energy and potentials we were working with. Paulina showed us attentiveness, sensitivity and sincerity. She was there for us as a group and individually. Thank you for the time together that connected us to ourselves and each other. Thank you for being and creating this creative space for everyone who is searching.

BASIA